Archive for معرفی کتاب

تن نمایی انتقام هویت زدایی / آتوسا راوش

لازم نیست خیلی اهل آمار و ارقام باشی تا بدانی میزان استفاده از لوازم آرایش در ایران به رقم های نجومی رسیده و سود و سرمایه ای که از این تجارت پر سود به جیب واردکنندگان سرازیر می شود سر به فلک می زند. کافی است تنها مسافر متروی تهران باشی تا ببینی روزانه چه حجم وسیعی از زیورآلات و لوازم آرایش تنها در یک نقطه از شهر به فروش می رسد. حال انبوه مغازه ها و پاساژها و دستفروش های کنار خیابان و جمعه بازار و یکشنبه بازار و غیره و غیره به کنار. سؤالی که گاهی ذهن را به خود مشغول می دارد علت گرایش رو به تزاید زنان و دختران جوان به آرایش، جراحی زیبایی و سایر مظاهر نمایاندن خود به دیگران است. علت افزایش گرایش به زیبا شدن و زیبا نمایاندن ظاهر در میان زنان و دختران ایرانی چیست؟

ه این سؤال می توان از جنبه های گوناگون نگریست و به پاسخ های متفاوت نیز دست یافت، پاسخ هایی که هر یک می تواند بیانگر بخشی از واقعیت های موجود درعللِ گرایش به هر چه بیشتر زیبا نمودن و خواستنی تر شدن در میان زنان و دختران ایرانی باشد.