Archive for خشونت

کتاب: خشونت خانواده گی عوامل و راهکارهای مقابله

برای دانلود: خشونت خانواده گی عوامل و راهکارهای مقابله

خلاصه‌ای از بحث ختنه زنان به بهانه کتاب تراژدی تن

در همه جوامع بشری از دیرباز روش های مختلفی به منظور خشونت علیه زنان و کنترل بدن زنان به علل گوناگون به کار گرفته شده است. بسیاری از این روش های اعمال خشونت بر علیه زنان، «نهادینه» شده و گاهی نیز این روشها به صورت سنت درآمده و قداست یافته اند. یکی از مهمترین این نوع خشونت ها، «ختنه زنان» یا عمل «قطع آلت تناسلی زنان» است.

ختنه زنان در کردستان عراق – مطالعه میدانی – وادی

ختنه زنان در کردستان عراق – مطالعه میدانی – وادی

آیا آن زن را دیده ای؟

‫کارزار جھانی مبارزه علیھ خشونت در برابر زنان از جانب نھاد ھای بین المللی از جملھ سازمان‬ ‫ملل و عفو بی الملل ) امنیستی انترنیشنل ( »»

کتابشناسی زن و دفاع مقدس

مهم‌ترین کتاب‌هایی که در فاصله سال‌های 1380 تا 1387 در باره نقش زنان در دفاع مقدس منتشر شده‌، عبارتند از:

 بابایی به روایت همسر شهید / علی مروج‏ »»

گزارش کنفرانس اتحادیه اروپا در مورد خشونت‌های ناموسی

Honor related violence

خشونت‌های ناموسی یا
Honour related violence (HRV)
در دهه قبل به موضوع بسیار مهمی در اروپا تبدیل شده است. این مساله شامل موارد قتل ناموسی، ازدواج اجباری، »»