برگزاری کارگاه آموزشی خاطره نویسی زنان

گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران و کتابخانه صدیقه دولت آبادی برگزار می کنند

khatere_nevisi_workshop

Comments are closed