فهرست کتاب های مربوط به زنان در سال ۱۳۹۰


تاریخ شفاهی
خاطرات مهرانگیز دولتشاهی اولین و تنها سفیر زن ایران (1354-1357) نمایندۀ سه دوره مجلس شورای ملی، شاهرخ مسکوب. تهران: نشر صفحه سفید
مهین بانو، به کوشش فرخ غفاری، زیر نظر شهلا سلطانی. تهران: نشر فرزان روز

ادبیات
زنانگی و روایت گری در هزار و یکشب، نوشتۀ فرهاد مهندس پور. تهران: نشر نی
زنان شاهنامه، نویسندگان محمد نجاری و حسین صفی. تهران: نشر طراوت
قصه گویان درمانگر: قصه درمانی زنانی که نمی توانند از زندگی لذت ببرند، نوشتۀ حسن فرهنگی. تهران: نشر افراز
خاتون در آینه: تصویر زن در آثار داستان نویسان معاصر ایران، نوشتۀ تورج رهنما. تهران: شرکت مطالعات نشر کتاب پارسه

بررسی تاریخی
زن در ایران باستان: بررسی حضور سیاسی- فرهنگی زن از ظهور زرتشت تا ظهور اسلام. نوشتۀ مریم عنبرسوز. تهران: روشنگران و مطالعات زنان
پرتو ایزدی بانو:جایگاه و مقام زن در ایران باستان، نوشتۀ ایرج رامتین. تهران: آیین تربیت، سنبله

جامعه شناسی زنان
مدرن گرایی و سرمایه اجتماعی خانواده: درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در ایران، نوشتۀ عالیه شکربیگی. تهران: جامعه شناسان
جنسیت و سلامت، نوشتۀ عباس محمدی اصل، تهران: نشر گل آذین

گردآوری و بررسی متون
هشت رساله در بیان احوال زنان: از 1000 تا 1313 هجری قمری، گردآورنده و مصحح روح انگیز کراچی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مسائل زنان در جامعه کنونی
همراه بانوان، تهیه و تنظیم و گردآوری فاطمه نمازدوست، محمد فرد، مهدی قربانی- ویراستاران فاطمه نمازدوست، پوراندخت فرهنگیان، مریم صفایی – گرافیست حمید رضا فرد. تهران: همراهان جوان
رک و پوست کنده: احوال ما زنان، نوشتۀ آسیه جوادی. تهران: نشر آموت

دین و عرفان
زنان قرآنی از حوا تا مریم: بررسی روایات تفسیری درباره ی زنان در ذیل آیات قصص قرآن، نوشتۀ اعظم فرجامی. تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی
حضور پیدا و پنهان زن در متون صفویه، نوشتۀ زهرا طاهری. تهران: نشر ثالث

Comments are closed