نشست گروه مطالعات زنان در دومین همایش ملی «پژوهش های علمی و فرهنگی در ایران»

نشست گروه مطالعات زنان در دومین همایش ملی «پژوهش های علمی و فرهنگی در ایران»، با عنوان «پژوهش زنان و فرهنگ» به تاریخ چهارشنبه 6 دی ماه 1391، ساعت 15:30-13:30 برگزار شد. سخنرانان این نشست دکتر شهلا اعزازی، دکتر نیره توکلی، خانم شهلا لاهیجی و خانم آمنه شیرافکن بودند.

سخنرانی ها را در اینجا می توانید بشنوید. دکتر شیوا دولت آبادی مدیر این نشست بود.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

dovvomin_neshast

ﭘﮋوﻫﺶ زﻧﺎن

ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺸﺴﺖ: دﮐﺘﺮ ﺷﯿﻮا دوﻟﺖ آﺑﺎدي

ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن:

  1. دﮐﺘﺮ ﺷﻬﻼ اﻋﺰازي(ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان): ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺘﺎبﻫﺎي اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن
  2. دﮐﺘﺮ ﻧﯿﺮه ﺗﻮﮐﻠﯽ(ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻨﺮ و ادﺑﯿﺎت و ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ): آﯾﺎ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮي از ﻣﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺪ؟
  3. آﻣﻨﻪ ﺷﯿﺮ اﻓﮑﻦ(روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر): ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري زﻧﺎن در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ
  4. دﮐﺘﺮ ﺷﻬﻼ ﻻﻫﯿﺠﯽ(ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺘﺸﺎرات روﺷﻨﮕﺮان و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن): ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن

Comments are closed