گزارش کنفرانس اتحادیه اروپا در مورد خشونت‌های ناموسی

Honor related violence

خشونت‌های ناموسی یا
Honour related violence (HRV)
در دهه قبل به موضوع بسیار مهمی در اروپا تبدیل شده است. این مساله شامل موارد قتل ناموسی، ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام و خشونتی می‌شود که معمولا از طرف مردان با بهانه های ناموسی علیه زنان اتفاق می‌افتد. اتحادیه اروپا یکی از اهداف خود را برابری جنسیتی اعلام کرده. بسیاری از دختران و زنان در تمامی اروپا هدف تبعیض و نابرابری در خانواده و جامعه هستند و آگاهی در مورد این موضوع در کشورهای مختلف متفاوت است.

این کتابچه خلاصه ای است از کنفرانس اتحادیه اروپا در این مورد.

Comments are closed