آیا آن زن را دیده ای؟

‫کارزار جھانی مبارزه علیھ خشونت در برابر زنان از جانب نھاد ھای بین المللی از جملھ سازمان‬ ‫ملل و عفو بی الملل ) امنیستی انترنیشنل ( ‪ Amnesty International‬در ھشتم مارچ 4002‬ ‫رسمً آغاز شد و قرار شد کھ دو سال ادامھ یابد. بدین مناسبت کتابی با عنوان ” آیا او را دیده اید؟‬ ‫ا‬ ‫” از طرف امنیستی انترنیشنل ) بخش ھلند ( بھ قلم دو نویسینده ‪ Daan Bronkhorst‬و ‪Ingrid‬‬ ‫‪ Vledder‬انتشار یافتھ است کھ پیشگفتار آن، توسط خانم ایرینھ خان ) ‪ (Irene Khan‬دبیرکل‬ ‫سازمان عفو بین الملل نگارش یافتھ است. خانم ایرینھ خان نخستین زنی است کھ بھ سمت دبیر کل‬ ‫سازمان عفو بین الملل برگزیده شده است.‬ ‫خشونت در برابر زنان براساس پژوھش ھای کھ در حوزه جامعھ شناسی صورت گرفتھ، پدیده‬ ‫ای است جھانگیر کھ در میان ھمھ لایھ ھای اجتماعی دیده میشود و بر پایھ سند چھارمین کنفرانس‬ ‫حقوق بشردر وین )7991( “خشونت جسم و روان زنان را می آزارد و آزادی آنھا را تحدید می‬ ‫کند و مردان در اعمال خشونت نقش اصلی را دارند “. درست بھ ھمین دلیل است کھ سازمان ھای‬ ‫بین المللی سال ھای 4002 و5002 را برای مبارزه علیھ خشونت در برابر زنان اختصاص‬ ‫دادند.‬ ‫نگارنده این سطور در شماره حاضر ماھنامھ ” نی” بھ ترجمھ پیشگفتار کتاب می پردازد و در‬ ‫شماره ھای بعدی بھ ترجمھ بخش ھایی دیگر آن خواھد پرداخت.‬


دانلود کتاب آیا آن زن را دیده ای؟

Comments are closed