Archive for کتاب

کتاب زنان و جنسیت در اسلام

leila-ahmed-final-version-withcover

نام کتاب: زنان و جنسیت در اسلام
نویسنده: لیلا احمد
مترجم: فاطمه صادقی

کتاب زنان و جنسیت در اسلام همانطور که نویسنده در عنوان فرعی آن متذکر شده برای فهم وضعیت کنونی ما نوشته شده است؛ و نه صرفاً برای آگاهی از گذشته. با آنکه از زمان انتشار نخست این کتاب در ۱۹۹۲ تاکنون کتاب های زیادی دربارۀ موضوع زنان و اسلام نوشته شده است، هنوز هم از مهمترین متون کلاسیک درسی در رشته های مرتبط دانشگاهی در سراسر جهان محسوب می شود.

لیلا احمد در این کتاب موفق شد تا حدود زیادی دیدگاه ها و پارادایم های حاکم بر پژوهش ها در مورد زنان در اسلام و جوامع اسلامی را جابه­ جا کرده و ایده های جدیدی را مطرح کند که از بسیاری جهات مسیر تحقیقات در این زمینه را با گذشته متفاوت می کنند. لیلا احمد در این کتاب نه تنها مسألۀ برابری جنسیتی را در خارج از چارچوب های رایج در غرب و کلیشه های رایج غربی در مورد زنان در جوامع اسلامی قرار می دهد، بلکه اساساً حتا دیدگاه های غربی به ویژه مدرنیته را به عنوان پروژه ای ملازم با رهایی و برابری برای ملت های غیر غربی خاصه جوامع اسلامی به طور جدی به چالش می طلبد. مداقه در این نکته می تواند راهگشای دیدگاه های نوینی در بارۀ جنسیت در جوامعی باشدکه خود را ملزم می بینند میان دو قطب افراطی همراه با نتایجی به یک اندازه سهمگین برای همۀ گروه های اجتماعی و به ویژه زنان دست به انتخاب بزنند: از یکسو دیدگاهی که هر نوع بحث از برابری جنسیتی را غربی، غیر بومی، و ناسازگار با سنت ها و پیشینۀ جوامع اسلامی می داند و در نتیجه در تلاش است تا با انواع ترفندها نا برابری جنسیتی را به عنوان امری بومی، مورد پسند و سازگار با فرهنگ جوامع اسلامی معرفی کند؛ و از سوی دیگر دیدگاه افراطی مقابل که معتقد است برابری جنسیتی و رهائی زنان مفاهیمی ملزم با مدرنیتۀ غربی اند که فراگیر بوده و جوامع اسلامی نیز همچون دیگر جوامع در نهایت گریزی از پذیرش آنها ندارند.

کتاب: خشونت خانواده گی عوامل و راهکارهای مقابله

برای دانلود: خشونت خانواده گی عوامل و راهکارهای مقابله

فهرست کتاب های مربوط به زنان در سال ۱۳۹۰


تاریخ شفاهی
خاطرات مهرانگیز دولتشاهی اولین و تنها سفیر زن ایران (1354-1357) نمایندۀ سه دوره مجلس شورای ملی، شاهرخ مسکوب. تهران: نشر صفحه سفید
مهین بانو، به کوشش فرخ غفاری، زیر نظر شهلا سلطانی. تهران: نشر فرزان روز

ادبیات
زنانگی و روایت گری در هزار و یکشب، نوشتۀ فرهاد مهندس پور. تهران: نشر نی
زنان شاهنامه، نویسندگان محمد نجاری و حسین صفی. تهران: نشر طراوت
قصه گویان درمانگر: قصه درمانی زنانی که نمی توانند از زندگی لذت ببرند، نوشتۀ حسن فرهنگی. تهران: نشر افراز
خاتون در آینه: تصویر زن در آثار داستان نویسان معاصر ایران، نوشتۀ تورج رهنما. تهران: شرکت مطالعات نشر کتاب پارسه

بررسی تاریخی
زن در ایران باستان: بررسی حضور سیاسی- فرهنگی زن از ظهور زرتشت تا ظهور اسلام. نوشتۀ مریم عنبرسوز. تهران: روشنگران و مطالعات زنان
پرتو ایزدی بانو:جایگاه و مقام زن در ایران باستان، نوشتۀ ایرج رامتین. تهران: آیین تربیت، سنبله

جامعه شناسی زنان
مدرن گرایی و سرمایه اجتماعی خانواده: درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در ایران، نوشتۀ عالیه شکربیگی. تهران: جامعه شناسان
جنسیت و سلامت، نوشتۀ عباس محمدی اصل، تهران: نشر گل آذین

گردآوری و بررسی متون
هشت رساله در بیان احوال زنان: از 1000 تا 1313 هجری قمری، گردآورنده و مصحح روح انگیز کراچی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مسائل زنان در جامعه کنونی
همراه بانوان، تهیه و تنظیم و گردآوری فاطمه نمازدوست، محمد فرد، مهدی قربانی- ویراستاران فاطمه نمازدوست، پوراندخت فرهنگیان، مریم صفایی – گرافیست حمید رضا فرد. تهران: همراهان جوان
رک و پوست کنده: احوال ما زنان، نوشتۀ آسیه جوادی. تهران: نشر آموت

دین و عرفان
زنان قرآنی از حوا تا مریم: بررسی روایات تفسیری درباره ی زنان در ذیل آیات قصص قرآن، نوشتۀ اعظم فرجامی. تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی
حضور پیدا و پنهان زن در متون صفویه، نوشتۀ زهرا طاهری. تهران: نشر ثالث

مصاحبه با تاریخ – اوریانا فالاچی

دانلود کتاب به شکل پی دی اف

نوشته اوریانا فالاچی

مردان و زنان در افغانستان: آمار پایه ای

زنان و مردان در افغانستان: آمار پایه ای

صندوق توسعه زنان

ختنه ناقص سازی زنان: بسته اطلاعاتی

دانلود راهنمای بسته آگاه سازی ختنه ناقص سازی زنان

بنیاد سلامت، تحقیق و توسعه زنان

Review: Women, Power and Politics in 21st Century Iran

Published: April 2012
Extent: 218 pages
Binding: Hardback
Imprint: Ashgate

See on Amazon
 
Edited by Tara Povey, University of Sydney, Australia and Elaheh Rostami-Povey, University of London, UK
This book examines the women’s movement in Iran and its role in contesting gender relations since the 1979 revolution. Looking at examples from politics, law, employment, environment, media and religion and the struggle for democracy, this book demonstrates how material conditions have important social and political consequences for the lives of women in Iran and exposes the need to challenge the dominant theoretical perspectives on gender and Islam. 
»» Review: Women, Power and Politics in 21st Century Iran

زنان عرب در پروسه توسعه در کجا ایستاده اند

مجموعه ای آماری از وضعیت توسعه زنان در کشورهای عربی – سازمان ملل

کتاب زنانی که زیر مقنعه کلاهداری کردند (زندگانی ملک تاج خانم نجم السلطلنه)


دانلود مستقیم کتاب زنانی که زیر مقنعه کلاهداری کردند – زندگانی ملک تاج خانم نجم السلطلنه

زنانی که زیر مقنعه کلاهداری کردند – زندگانی ملک تاج خانم نجم السلطلنه

نوشته منصوره اتحادیه

برنده تندیس صدیقه دولت آبادی سال ۱۳۸۹.

این کتاب با اجازه نویسنده توسط کتابخانه دیجیتال صدیقه دولت آبادی اسکن و منتشر شده است.

صدیقه دولت آبادی: نامه، نوشته‌ها و یادها / جلد سوم


دانلود مستقیم پی دی اف

صدیقه دولت آبادی: نامه، نوشته‌ها و یادها / جلد اول
ویراستاران: مهدخت صنعتی و افسانه نجم آبادی
سلسله انتشارات «نگرش و نگارش زن»

مرتبط: